تفاوت دوربین های Full Frameبا دیگر دوربین ها از نظر سنسور